Handelsbetingelser

Fordi det er nemmere nå vi kender spillereglerne for et samarbejde

KONTAK OSNU

Handelsbetingelser

Paradigme – Samhandelsbetingelser

Følgende samhandelsbetingelser er gældende ved samhandel med

COMSEC

CVR: 40506578

Brandstrupvej 11, 2610 Rødovre

1. Anvendelsesområde

1.1. Anvendelsesområde for COMSECs samhandelsbetingelser

Nærværende samhandelsbetingelser er gældende ved enhver form for samhandel med COMSEC gældende fra 25-09-2019. Ved kundens accept af et fra COMSEC fremsat tilbud accepterer kunden samtidig at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser. 

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. COMSEC tilbud

I fravær af anden aftale er et tilbud fra COMSEC at anse som værende bindende for COMSEC i 14 dage gældende fra tilbuddets afgivelse. 

2.2. Kundens accept

Kunden anses for at have accepteret det af COMSECs fremsatte tilbud ved kundens modtagelse af COMSECs ordrebekræftelse.

Såfremt kunden anser den af COMSEC afgivne ordrebekræftelse for at afvige fra kundens ordre og dermed indebære en ændring, som kunden ikke ønsker at acceptere, påhviler det kunden at meddele COMSEC, at kunden ikke ønsker at acceptere disse ændringer. Kunden skal i så fald give COMSEC meddelelse herom inden 3 dage. I modsat fald vil den af COMSEC afgivne ordrebekræftelse blive lagt til grund ved vurderingen af aftalens korrekte opfyldelse.

3. Priser

3.1. Anførte priser

Såfremt andet ikke er aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms, fragt, levering og gebyrer. 

3.2. Ændringer i priser

COMSEC forbeholder sig retten til at foretage en regulering af priserne i det omfang, COMSEC kan dokumentere en stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Betalingstidspunkt

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2. Morarente

Såfremt kunden ikke foretager rettidig betaling, er COMSEC berettiget til et opkræve renter af det skyldte beløb gældende fra forfaldsdagen. Den opkrævede rente vil bestå af den til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. 

5. Levering

5.1. Leveringstid- og sted

Levering finder sted på det med kunden aftalte sted og tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelse eller forhindringer, der skyldes underleverandørers forhold, force majeure-omstændigheder – såsom brand, arbejdskonflikt, mangel på transportmidler og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over – samt kundens handlinger eller undladelser.

5.2. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er kunden med de af pkt. 5.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6. Ejendomsret/ejendomsforbehold

6.1. COMSECs tilbageholdsret

I tilfælde af kundens manglende betaling forbeholder COMSEC sig retten til at tilbageholde den af kunden bestilte leverance, indtil kunden har foretaget korrekt betaling.

6.2. Mellemmateriale

Hvad COMSEC har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen, er COMSECs ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

7. Særligt om kildekoder

7.1. Definition

Med begrebet »kildekode« sigtes der i det følgende til den programmeringstekst, som ligger til grund for den pågældende software, og som er skrevet af en hos COMSEC ansat programmør eller leveret af en underleverandør efter aftale med COMSEC. Begrebet omfatter derimod ikke kildekodens oversættelse til en binær objektkode, som er en forudsætning for et computersystems korrekte afvikling af det pågældende softwareprogram.

7.2. COMSECs ejendomsret til kildekoder

COMSEC har den fulde ejendomsret til kildekoder brugt i det leverede materiale. Kunden accepterer endvidere, at COMSEC kan genanvende kildekoderne i det leverede materiale i forbindelse med COMSECs varetagelse af opgaver for andre kunder.

8. Særligt om ophavsrettigheder

8.1. Forberedende designmateriale

Ophavsretten til forberedende designmateriale, som kunden har leveret til brug for COMSECs udarbejdelse af det bestilte produkt, tilhører kunden. I denne forbindelse indestår kunden for, at det leverede materiale ikke er behæftet med tredjemands modstridende rettigheder.

8.2. Kundens brugsret til det leverede produkt

Kunden opnår en tidsubegrænset og uoverdragelig eneret til at anvende det leverede produkt på en hvilken som helst platform, herunder, men ikke begrænset til, digitalt og på print. I mangel af modstående aftale er kunden dog ikke berettiget til at anvende det leverede produkt til andet og mere end med det COMSEC aftalte.

8.3. COMSECs ophavsrettigheder

Med forbehold for det i pkt. 8.1. nævnte materiale bibeholder COMSEC den fulde og uindskrænkede ophavsret til de af COMSECs udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., hvorfor sådant materiale ikke må udleveres til tredjemand uden forudgående samtykke fra COMSEC.

9. Mangler og reklamation

9.1. Reklamationsfrist

Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. COMSEC er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

10. Ophør af aftalen

10.1. Kundens opsigelse af aftalen

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindst 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer COMSEC det afholdte timeforbrug samt 50 % af den resterende kontraktsum.

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindre end 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer COMSEC det afholdte timeforbrug samt 100 % af den resterende kontraktsum.

10.2. Ophævelse af aftalen

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder nærværende samhandelsbetingelser eller aftaler, der på anden måde er knyttet til eller afledt af disse betingelser, kan den modstående part ved skriftligt varsel indeholdende en specificering af misligholdelsen ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af en af parternes konkurs, udsættelse af betaling eller insolvens kan den anden part endvidere ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftligt påkrav.

11. Underleverandører

11. COMSECs ret til at gøre brug af underleverandører

COMSEC er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Ansvarsbegrænsninger

12.1. Kundens indirekte tab

COMSEC kan på ingen måde holdes ansvarlig for kundens indirekte tab herunder, men ikke begrænset til, kundens driftstab og tab af avance, medmindre COMSEC har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.2. Kundens ændringer af det leverede materiale

COMSEC er på ingen måde ansvarlig for tab eller skade, som er foranlediget af kundens ændringer af det leverede produkt.

12.3. Forholdet til nyt software

Med begrebet »nyt software« sigtes der i det følgende til nye versioner af browsere, hjemmesider, scripts, plugins, applikationer etc.

COMSEC indestår udelukkende for det leverede produkts korrekte funktion og samspil med den software, som anvendes på leveringstidspunktet, hvorfor COMSEC ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for produktets manglende funktion på nyere versioner af den pågældende software.

13. Ændringer

13.1. Ændringer af vilkår i samhandelsbetingelserne

Vilkårene i nærværende samhandelsbetingelser samt aftaler, der er afledt heraf, kan ikke ændres uden et forudgående skriftligt samtykke fra COMSEC.

13.2. Ændringer i det leverede produkt

Ved kundens accept af COMSECs samhandelsbetingelser accepterer kunden samtidig, at kunden afskæreres fra at foretage ændringer i det leverede produkt uden et forudgående samtykke fra COMSEC.

14. Tavshedspligt

14.1. Ekstraordinære tavshedsforpligtelser

Idet COMSEC ønsker at varetage kundens behov med størst mulig diskretion, er COMSECs medarbejdere underlagt en ekstraordinær tavshedspligt, der bl.a. indebærer følgende forhold:

  • Kommende projekter
  • Igangværede projekter

15. Force majeure

15.1. Suspension af forpligtelser

I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for parternes kontrol suspenderes denne aftale, indtil parterne atter er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

16. Lovvalg og værneting

16.1. Valg af lovgivning og værneting

Såfremt parterne ikke kan løse en konflikt i fællesskab, vil enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, endeligt afgøres ved Retten i Glostrup under anvendelse af dansk lovgivning.

Brandstrupvej 11
2610 Rødovre
Danmark

Image

Tlf.: 2290 8795
E-mail.: Bo@COMSEC.dk
CVR.: 40506578